Kogo Group | Český English

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Tímto souhlasím s tím, že společnost:

Prague Rest Group, s.r.o.,
IČ: 27209270, DIČ: CZ27209270

se sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104623, (dále také jen jako „provozovatel“)

zpracovává mé osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, 

a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, pro marketingové účely, včetně přímého marketingového sdělení, informací a odesílání akčních nabídek pomocí elektronické komunikace.

Ostatní informace (telefonní číslo, jméno a příjmení), slouží pouze pro účely přímého spojení mezí „provozovatelem“ sítě restaurací Kogo, pro účely ne/potvrzení rezervace v restauračním systému a to pomocí SMS, telefonického nebo E-mail kontaktu 

Zároveň souhlasím, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň se „provozovatel“ zavazuje nepředávat výše uvedené osobní údaje třetím osobám – firmám – stranám a nemanipulovat s nimi.

Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně a na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoli odvolat.

Odvolání tohoto souhlasu a odstranění z databáze společnosti můžete provést zde, pomocí online formuláře. 

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě a dobrovolně.

kogo-nl.jpg

Žádost o odstranění osobních údajů z databáze

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
×

Následující povinné položky nebyly vyplněny nebo mají špatný formát:

Cookies